Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. In Limburg is behoefte aan de bouw van woningen op korte termijn. Waar mogelijk willen we bouwen binnen de bestaande dorpen en steden, zodat jongeren en ouderen in hun eigen stad of dorp kunnen blijven wonen en de voorzieningen op peil blijven.

JA21 Limburg wil

  • Inzetten op binnenstedelijk-en dorpelijk bouwen en vergroten van het woningaanbod
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden
  • Afstappen van de ladder duurzame verstedelijking om zo het aantal woningbouwlocaties te kunnen uitbreiden
  • Permanente bewoning in recreatieparken toestaan
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen